دانلود فرم ها و مراحل انجام کار

فرآیندها و نمودارهای گردش کار

فرآیند اخذ گواهینامه ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی
(روش اول)   (روش دوم)   (روش سوم)   (روش چهارم)   (روش پنجم)

 

 

واحد اجرای استاندارد

فرم های بخش اجرای استاندارد

 

واحد آموزش استاندارد

نمونه فرم های کاربردی واحد آموزش
فرم آمار عملکرد آموزش آزمایشگاههای همکار (پس از تکمیل به esfahan-it@isiri.org.ir ارسال شود)
فرم آمار عملکرد آموزش مراکز آموزش همکار (پس از تکمیل به esfahan-it@isiri.org.ir ارسال شود)
مدارک مورد نیاز انتخاب مراکز آموزشی همکار نمونه بر اساس دستور العمل
فرم های بخش آموزش و تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت
منابع آزمون مدیران کنترل کیفیت
مدیران کنترل کیفیت نمونه

 

واحد تأیید صلاحیت

فرم های تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار
مدارک مورد نیاز برای متقاضیان شرکت های بازرسی کالا جهت نمونه برداری و بازرسی کالا داخل کشور

 

واحد واردات و صادرات